Pendleton Market

2101 Southeast Court Avenue
Pendleton, OR 97801