Pendleton Market

2101 Southeast Court Avenue

Pendleton, OR 97801